Thai Minh Tin
Thai Minh Tin
M.Sc
Verified email at vnkgu.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Ứng dụng phân tích đa tiêu chí trong đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
TM Tín, VV Long, TH Điệp, VQ Minh
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 202-210, 2018
12018
Trữ lượng và khả năng đáp ứng nước ngọt cho cây trồng vùng Tây sông Hậu, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam năm 2015-2016
TM Tín, NTT Lễ, DB Thạnh, DV Nhă
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 3, 70-77, 2020
2020
Đánh giá nhu cầu và trữ lượng tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang năm 2015-2016
DV Nhă, TM Tín, ĐH Thành
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 13, 70-79, 2019
2019
Đánh giá tính tổn thương đối với đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu cho các tỉnh ven biển Đông Đồng bằng sông Cửu Long
TM Tín, VQ Minh, TĐ Vinh, TH Điệp
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 137-145, 2017
2017
Đánh giá tính tổn thương đối với các mô h́nh sản xuất nông nghiệp ở các kịch bản biến đổi khí hậu cho vùng ven biển Tây Đồng bằng Sông Cửu Long
TM Tín, VQ Minh
Hội nghị khoa học Quản lư đất đai vùng ĐBSCL năm 2016, 221-227, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5