Гахович Наталія Георгіївна
Гахович Наталія Георгіївна
старший науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут економіки та прогнозування
Verified email at ief.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Структурнi змiни та економiчний розвиток України: монографiя та iн.; за ред. ЛВ Шинкарук; Iн-т економiки та прогнозування НАН України
та інші ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, ЮВ Кіндзерський
163*2011
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
146*2007
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
72*2014
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку
ГІО Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М.
Ін-т екон. та прогнозув., 2009
65*2009
Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми
ММ Якубовський
К.: НДЕІ Мін-ва економіки України, 2005
59*2005
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska
Стаття надійшла до редакції 20.03. 2017 р, 2014
36*2014
Стан і проблеми екологізації промислового виробництва
Н Гахович
Економіка України, с. 73-82, 2008
232008
Состояние и проблемы экологизации промышленного производства
Н Гахович
Экономика Украины, 73-81, 2008
162008
Promyslova polityka postkryzovoi ekonomiky: kol. monohr.[Industrial policy of post-crisis economy: collective monograph]
LV Deineko, MM Yakubovskyi, EI Sheludko
Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2014
15*2014
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
132014
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
12*2018
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid [Assessment of the impact of the Association Agreement/FTA between Ukraine …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
Kyiv [in Ukrainian], 2014
8*2014
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
6*2016
Промислова політика посткризової економіки: кол. моногр./Л. В Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько та ін
ЛВ Дейнеко
К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув, 2014
4*2014
колективна монограф./[Дейнеко ЛВ, Шовкун ІА, Шелудько ЕІ та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф
Н трансформація промислового потенціалу України
ЛВ Дейнеко, 0
3
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)
ВОТ А.І.Даниленко, Л.В.Дейнеко
Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2013
2*2013
Стан споживання товарних та утворення відпрацьованих мастил в Україні і в світі/Гахович НГ
НГ Гахович
Формування ринкових відносин в Україні, 46, 2003
22003
Особливості розвитку ринку продукції машинобудування в Україні
НГ Гахович
Молодий вчений, 102-106, 2015
12015
Ключові аспекти "Плану Маршалла" для України у промисловій сфері
ГНГ Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шовкун І.А., Завгородня М.Ю.
Економіка України, С. 70-77, 2015
12015
Імплементація угоди з ЄС у контексті «озеленення» економіки України
НГ Гахович, НГ Гахович
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20