Гахович Наталія Георгіївна
Гахович Наталія Георгіївна
старший науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут економіки та прогнозування
Verified email at ief.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Структурнi змiни та економiчний розвиток України: монографiя та iн.; за ред. ЛВ Шинкарук; Iн-т економiки та прогнозування НАН України
та інші ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, ЮВ Кіндзерський
151*2011
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
135*2007
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
70*2014
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку
ГІО Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М.
Ін-т екон. та прогнозув., 2009
62*2009
Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми
ММ Якубовський
К.: Наук.-дослід. екон. ін-т Міністерства економіки України, 2005
60*2005
Стан і проблеми екологізації промислового виробництва
Н Гахович
Економіка України, с. 73-82, 2008
222008
Состояние и проблемы экологизации промышленного производства
Н Гахович
Экономика Украины, 73-81, 2008
152008
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
112014
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
62016
Shynkaruk LV Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta EU na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid’[Assessment of the influence of the Association Agreement/free …
VM Heiets, TO Ostashko
Kyiv: NAN of Ukraine, SU «Institute of Economy and Forecasting», 2014. 102p, 2014
52014
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
32018
Промислова політика посткризової економіки: кол. моногр./Л. В Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько та ін
ЛВ Дейнеко
К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув, 2014
32014
Ключевые аспекты "плана Маршалла" для Украины в промышленной сфере
ЛВ Дейнеко, НН Якубовский, ИА Шовкун, МЮ Завгородняя, НГ Гахович
Экономика Украины, 70-77, 2015
2*2015
Ключові аспекти "Плану Маршалла" для України у промисловій сфері
ГНГ Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шовкун І.А., Завгородня М.Ю.
Економіка України, С. 70-77, 2015
22015
Промислова полiтика посткризової економiки: кол. моногр. та iн.
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ЕI Шелудько
22014
Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid [Assessment of the impact of the Association Agreement/FTA between Ukraine …
VM Heiets, TO Ostashko, LV Shynkaruk
Kyiv [in Ukrainian], 2014
22014
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)
АІ Даниленко, ЛВ Дейнеко, ВО Точилін
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2013
22013
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)
ВОТ А.І.Даниленко, Л.В.Дейнеко
Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2013
2*2013
Стан споживання товарних та утворення відпрацьованих мастил в Україні і в світі/Гахович НГ
НГ Гахович
Формування ринкових відносин в Україні, 46, 2003
22003
Особливості розвитку ринку продукції машинобудування в Україні
НГ Гахович
Молодий вчений, 102-106, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20