Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ  (О.Н.Колодизев, Oleh Kolodiziev)
Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ (О.Н.Колодизев, Oleh Kolodiziev)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Department of Banking
Verified email at hneu.edu.ua
TitleCited byYear
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
ВД: "Інжек", 2004
742004
Гроші і кредит
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
722010
Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки: монографія
ОМ Колодізєв
Х.: ВД ІНЖЕК, 2009
412009
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
ОМ Колодізєв
Харківський національний економічний університет, 2010
382010
Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування
О Колодізєв
Банківська справа, 28-29, 2000
292000
Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства
ОМ Колодізєв, КМ Нужний
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
272007
Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України
ВМ Гриньова, ОМ Колодізєв
Фінанси України, 94-100, 2006
212006
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку
ОМ Колодізєв, НМ Власенко
Бізнес Інформ, 342-347, 2013
18*2013
Формування універсальної системи оцінки економічної безпеки банку
ОМ Колодізєв
Проблеми економіки, 67-75, 2011
102011
УПРАВЛіННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ'єКТіВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВі МЕТОДіВ АНАЛіЗУ ЕФЕКТИВНОСТі ВИКОРИСТАННЯ ФіНАНСОВИХ РЕСУРСіВ
ОМ КОЛОДІЗЄВ, ОВ КОЦЮБА
ScienceRise 3 (3 (8)), 2015
92015
Теоретичні аспекти управління економічною стійкістю підприємства
О Колодізєв, К Нужний
Галицький економічний вісник, 16, 2008
92008
Трансфертний підхід до мінімізації ризиків в процесі антикризового управління банком
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова
Вісник Національного банку України, С.25 – 27., 2005
92005
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України: монографія
ОМ Колодізєв
монографія/ОМ Колодізєв.—Харків: ХНЕУ, 2010
82010
Ресурсна база банківського кредитування
ОМ Колодізєв
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
82007
Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності
ОМ Колодізєв
Актуальні проблеми економіки, 32-44, 2013
72013
Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання
ОМ Колодізєв, ОВ Коцюба
Проблеми економіки, - С. 242 - 248., 2016
6*2016
Вплив розвитку реального і банківського секторів національної економіки на підвищення рівня її конкурентоспроможності на етапі європейської інтеграції
ОМ Колодізєв, СО Колодізєва
ДВНЗ" УАБС НБУ", м. Суми, 2012
62012
Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky
OM Kolodiziev
Financial support of innovative development of the national economy]: dys …, 2010
62010
Державна система управління фінансовою безпекою України та правові засади її функціонування
ОМ Колодізєв, АВ Середіна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
62010
Прогнозування валютних курсів: макро- та мікроекономічні аспекти. Монографія
ОМ Колодізєв, СС Погасій, ЄГ Федоров
Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20